همایش احیا و کمکهای اولیه

قبل از هر اقدامی در فضای حادثه خودت را پیدا کن

  • ثانیه
  • دقیقه
  • ساعت
  • روز