دپارتمان کشاورزی

 

 


 

فروشندگی گیاهان دارویی (عطاری)

دپارتمان آموزشی کشاورزی فنی و حرفه ای اصفهان

این دپارتمان تخصصی در ایران با مجوز رسمی و اعطا مدرک بین المللی دارای بانک تخصصی نرم افزاری و فیلم آموزش کشاورز.

آموزشگاه كشاورزي فني و حرفه اي راه سبز مجري دوره هاي كاربردي با اعطاي مدرك بين المللي (قابل ترجمه و معتبر در بسياري از كشورهاي دنيا) در شهرستان اصفهان

 

 

آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد کشاورزی راه سبز

 • لیست دوره های آموزشی:
 • گیاهان دارویی
 • فروشندگی گیاهان دارویی (عطاری)
 • کاربر گیاهان دارویی
 • فرمولاتور آرایشی و بهداشتی گیاهان دارویی
 • اسانس گیری گیاهان دارویی
 •  تراریوم (باغ شیشه ای)
 • پرورش زالو و پرورش جلبک
 • پرورش و زهرگیر عقرب
 • پرورش گلهای آپارتمانی و کاکتوس ها و بنسای
 • کشت زعفران
 • پرورش قارچ
 • گل آرایی مقدماتی
 • گل آرایی پیشرفته

 

 

مزاياي اين دوره ها:

 1. اعطاي مدرك معتبر و بين المللي(قابل ترجمه و استفاده جهت كار در خارج از كشور)، 
 2. اخذ وام خود اشتغالي،
 3. معتبر جهت اخذ مجوز مشاغل خانگي و پروانه كسب
 4. شهريه اقساط

 

 

 

دوره فروشنده گیاهان دارویی:

فروشنده گیاهان دارویی شغلی است ازگروه گیاهان دارویی وداروهای گیاهی این شغل وظایفی ازقبیل شناسایی وجمع آوری گیاهان دارویی ،خشک کردن وانبارکردن وبررسی موادموثره موجود درآن ها وهمچنین بسته بندی وفروش گیاهان دارویی وانباردار محصولات کشاورزی درارتباط است.

 • طبقه بندی کردن وجمع آوری گیاهان دارویی
 • خشک کردن گیاهان دارویی
 • تجزیه وتحلیل گیاهان دارویی وتهیه مواداولیه داروهای گیاهی ازآن
 • انبارداری ونگهداری گیاهان دارویی
 • بسته بندی گیاهان دارویی
 • بررسی وتشخیص تقلب درموارددارویی خام گیاهی
 • بکارگیری اصول رفتار حرفه ای وبرخوردمناسب بامشتری

کاربر گیاهان دارویی:

کاربر دارویی شغلی ازحوزه کشاورزی (گیاهان دارویی وداروهای گیاهی ) می باشد که شامل وظایفی ازقبیل طبقه بندی گیاهان دارویی ، ترکیب گیاهان دارویی ،استخراج موادموثر گیاهان دارویی ،بررسی فرم های داروهای گیاهی (جامد،نیمه جامدومحلول )،بسته بندی گیاهان دارویی ،بازاریابی وفروش محصولات گیاهان داروییاست وبامشاغلی همچون تولیدکنند گان گیاهان  دارویی ، کارشناسان خدمات کشاورزی ومتخصصان طب سنتی درارتباط است.

 • طبقه بندی گیاهان دارویی
 • ترکیب گیاهان دارویی
 • استخراج موادموثرگیاهان دارویی
 • بررسی فرم های داروهای گیاهی (جامد،نیمه جامدومحلول)
 • بسته بندی گیاهان دارویی
 • بازاریابی وفروش محصولات گیاهان دارویی

 

پرورش گیاهان دارویی:

پرورش دهنده گیاهان دارویی وظایفی ازقبیل طبقه بندی وانتخاب گونه های مختلف گیاهان دارویی ،تعیین زمان تاریخ کاشت ومحدودیت های اقلیمی ، آبیاری ،کوددهی ،مبارزه باعلف های هرز وآفات ،انواع روش های برداشت ،فرآوری وبسته بندی ،انبارداری باشرایط مطلوب وافزایش ماندگاری محصول رابرعهده دارد.

 • طبقه بندی وانتخاب گیاهان دارویی استراتژیک
 • انتخاب کردن مکان جهت اجرای طرح پرورش گیاهان دارویی وبرآوردنمودن هزینه ها
 • انتخاب بذرواندام تکثیری مناسب برای کشت انواع گیاهان دارویی
 • آماده کردن زمین وکشت برای تولیدگیاهان دارویی
 • انجام عملیات داشت
 • برداشت وجمع آوری محصول
 • فرآوری محصول ،بسته بندی ونگهداری محصول درانبار
 • بازاریابی وفروش محصول

 

فرمولاتور آرایشی و بهداشتی:

وظایف این شغل مطالعات پیش فرمولاسیون وتعیین درصدمواداولیه دریک فرآورده آرایشی وبهداشتی ،ساخت فرآورده تارسیدن به یک فرمول ایده آل جهت محصول وهمچنین انجام آزمون های لازم جهت اطمینان ازپایداری آن می باشد.این شغل باداروساز طب سنتی /شیمی درارتباط است.

 • شناخت مواداولیه آرایشی بهداشتی
 • مدیریت کنترل فرآیندپیش فرمولاسیون
 • فرمولاسیون اولیه داروهای گیاهی
 • انجام آزمون های اولیه
 • انجام آزمون پایداری
 • تفسیرنتایج

 

تراریوم (باغ شیشه ای):

      وظایفی ازقبیل ساختن تراریوم ،آماده سازی بستر،استفاده ازگونه های گیاهی مختلف برای تراریوم ،کاشتن گیاهان درتراریوم ومراقبت ازآن رادارامی باشد.

 • ساختن تراریوم
 • آماده سازی بسترتراریوم
 • استفاده ازگونه های گیاهی مختلف برای تراریوم
 • کاشتن گیاهان درتراریوم
 • مراقبت ازتراریوم

پرورش زالو:

شغلی است درحوزه فناوری های راهبردی سلامت طب ایرانی وگیاهان دارویی که درآن افراد به تهیه زالو جهت پرورش ،ایجاد بستری مناسب جهت پرورش زالو ،تغذیه زالوها بااستفاده ازجیره غذایی مناسب ،رعایت اخلاق حرفه ای درفرآیند پرورش زالوهای طبی ،بررسی شرایط اخذمجوز جهت پرورش زالوهاوبازاریابی داخلی وخارجی جهت فروش وصادرات پرداخته وبامشاغلی نظیر پزشک طب سنتی وزالوانداز درارتباط است.

 • تهیه زالوجهت تکثیروپرورش
 • ایجادبستری مناسب جهت پرورش زالو
 • تغذیه زالوها بااستفاده جیره غذایی مناسب
 • رعایت اخلاق حرفه ای درفرایند پرورش زالوطبی
 • بررسی شرایط اخذ مجوز بهداشت جهت پرورش زالو
 • بازاریابی داخلی وخارجی جهت فروش وصادرات

 

پرورش جلبک:

جداسازی وتفکیک جلبک ها وفیتوپلاکتون ها کشت ،زیست سنجی جلبک ،استریل کردن آب وظروف،ساخت محیط کشت ،نمونه برداری ازجلبک های مناسب برای کشت ،تثبیت وذخیره سازی جلبک ها ،تهیه فایکولب ،کشت جلبک می باشدوبامشاغلی همچون تکثیروپرورش میگووانواع سخت پوستان ،تکثیروپرورش انواع صدف وتکثیر وپرورش انواع ماهیان دریازی درارتباط می باشد.

 • جداسازی وتفکیک جلبک هاوفیتوپلاکتون هاجهت کشت
 • زیست سنجی جلبک
 • استریل کردن آب وظروف
 • ساخت محیط کشت
 • نمونه برداری ازجلبک های مناسب برای کشت
 • تثبیت وذخیره سازی جلبک ها
 • تهیه فایکوب
 • کشت جلبک

 

پرورش و زهرگیر عقرب:

ازمشاغل حوزه کشاورزی (اموردام وماکیان )که داری شایستگی های بررسی گونه های عقرب برای تولیدزهر،طراحی  وساخت جایگاه نگهداری عقرب ، طراحی وساخت دستگاه الکتریکی استحصال زهرعقرب ،جداسازی زهرعقرب به روش F.Flury    ،استخراج زهربه وسیله موچین ولام ،استحصال زهرعقرب بااستفاده ازجریان الکتریسته ، تولیداستحصال زهرعقرب باروش صنعتی ،بسته بندی ونگهداشت زهرعقرب عقرب می باشد .این شغل بامشاغلی مانندداروسازی ،دامپزشکی ،سرم سازی وتهیه واکسن درارتباط است.

 • بررسی گونه های عقرب برای تولیدزهر
 • طراحی وساخت جایگاه عقرب
 • طراحی وساخت دستگاه الکتریکی استحصال زهرعقرب
 • جداسازی زهرعقرب به روش F.Flury
 • استخراج زهربه وسیله موچین ولام
 • استحصال زهرعقرب بااستفاده ازجریان الکتریسیته
 • تولیدواستحصال زهرعقرب باروش صنعتی
 • بسته بندی ونگهداشت زهرعقرب

 

پرورش گلهای آپارتمانی و کاکتوس ها و بنسای:

شغلی است ازگروه کشاورزی ،حرفه امورباغی که شامل وظایفی ازقبیل بکارگیری گلخانه مناسب جهت پرورش گیاهان آپارتمانی ،استفاده ازتاسیسات درگلخانه وکنترل عوامل موثر درپرورش این گیاهان ،نحوه تقسیم بندی این گیاهان ، تهیه مخلوط خاک مناسب ،تکثیرگیاهان آپارتمانی ،تغذیه وکوددهی ،کنترل آفات وبیماری هانگهداری ومراقبت های لازم ،دورگ گیری ومبارزه باآفات وبیماری وهمچنین بازاریابی گیاهان آپارتمانی می باشد که بامشاغلی همچون تولیدکنندگان ، گلخانه داران وکارشناسایی که دراین حوزه فعالیت دارنددرارتباط می باشد.

 • انتخاب گلخانه مناسب جهت پرورش گیاهان آپارتمانی
 • انتخاب وتقسیم بندی گیاهان آپارتمانی
 • ازدیادوتکثیرگیاهان آپارتمانی
 • نگهداری ومراقبت ازگیاهان آپارتمانی
 • هیبراداسیون درگیاهان آپارتمانی
 • مبارزه وپیشگیری باآفات وبیماری های گیاهان آپارتمانی
 • بازاریابی گیاهان آپارتمانی
 • رعایت ضوابط ایمنی وبهداشتی درمحیط کار

تولیدکننده بونسای ازوظایف طراحی واحداث کارگاه بونسای ،انتخاب گیاهان وگل های مناسب رایج برای تربیت بونسای ، انتخاب نهال ودرختان رایج برای تربیت بونسای ،هرس وشکل دهی درخت بونسای تکثیر وپرورش درختچه بونسای ،عملیات تانکی بونسای ،مبارزه وپیشگیری باآفات وبیماری های درختان بونسای ،بازاریابی بونسای دربرمیگیرد.

 • طراحی واحداث کارگاه بونسای
 • انتخاب گیاهان وگل های مناسب رایج برای تربیت بونسای
 • انتخاب نهال ودرختان رایج برای تربیت بونسای
 • تهیه تجهیزات موردنیاز بونسای
 • تربیت درخت درسبک های مختلف بونسای
 • هرس وشکل دهی درخت بونسای
 • تکثیروپرورش درختچه بونسای
 • عملیات تانکی بونسای
 • مبارزه وپیشگیری باآفات وبیماری های درختان بونسای
 • بازاریابی بونسای

 

کشت زعفران:

ابرحرفه زراعت ،حرفه گیاهان دارویی که وظایفی ازقبیل انتخاب اقلیم مناسب جهت کشت ،انتخاب ارقام مناسب زعفران وآماده سازی پیاز زعفران جهت کاشت وعملیات کشاورزی درزراعت زعفران ، کاشت زعفران ، عملیات داشت ، برداشت زعفران وجمع آوری وخشک کردن ونگهداری زعفران وعرضه به خریداربرآید وبامشاغلی مانند فروشندگان ابزار وتجهیزات کشاورزی ،فروشندگان پیاززعفران ، فروشندگان زعفران وجهادکشاورزی درارتباط است.

 • انتخاب رقم مناسب پیاز زعفران
 • نیازهای اصلی جهت تولیدزعفران
 • آماده سازی پیاز زعفران
 • کشت زعفران
 • نگهداری زعفران دردوره رشد
 • کنترل علف های هرز ،آفات وبیماریهای مهم زعفران
 • برداشت گلها
 • استخراج وخشک کردن وبسته بندی زعفران
 • بازاریابی وتوجیح اقتصادی زعفران