دپارتمان هنر و صنعت

این دپارتمان با برگزاری رشته های مهارت محور در رشته های معماری و عمران سعی در ارتقاء سطح مهارت اجرایی کاربران دارد.